top of page
Livets træ.jpg

Program

 

Introduktion
Global nødstilstand
Paradigmeskifte
Økocentrisme og økokrati

Civilisationernes undergang

Opbygning og målgruppe
Personlig baggrund
Tak

Advarsler og appeller

 

FØRSTE DEL. PROBLEMET

 

1. Den globale biodiversitetskrise
Indledning
Ikoniske arters kolossale tilbagegang
Generelle træk
Skove
Have
Årsager til biodiversitetskrisen
Konsekvenser af biodiversitetskrisen
Danmark vs. vild natur

 

2. Den globale klimakrise
Indledning
Mere og mere drivhusgas i atmosfæren
Højere og højere varme på Jorden
Paris-aftalen et vendepunkt?
Vigtige rapporter
Mod en mere og mere brandvarm planet
Is, der smelter hurtigere og hurtigere
Verdenshave, der stiger hurtigere og hurtigere
Flere og flere store orkaner og stormfloder
Flere og mere ekstreme regnskyl og oversvømmelser
Sultkatastrofer og vandmangel
Flere og flere krige
Flere og flere klimaflygtninge
Klima-uretfærdighed

ANDEN DEL. ÅRSAGER
Det antropocentriske vækstsamfunds storhed og fald

 

3. Det antropocentriske vækstsamfunds rødder
Indledning
Nomadiske jægere og samlere
Store dyrearters uddøen
Antropocentriske revolutioner
Landbrugsrevolutionen
Den religiøse revolution
Den videnskabelige revolution
Den industrielle revolution
Den kapitalistiske revolution
Den neoliberalistiske revolution

4. Den store acceleration og Antropocæn
Indledning
Befolkningseksplosionen
Forbrugseksplosionen
Det store kollaps

5. Kan det antropocentriske vækstsamfund repareres?
Indledning
De mest populære løsninger:
Kan ‘grøn vækst’ redde verden?
Kan vedvarende energi redde verden?
Kan en transformation af fødevaresystemet redde verden?
Nødvendigheden af et paradigmeskifte

 

TREDJE DEL. PARADIGMESKIFTE

 

6. Økocentrisme
Indledning

Den revolutionære biologi
Vilde dyr
Konventionelt landbrug
Økologisk landbrug
Planter og svampe
Økocentrismens pionerer og dilemmaer
Hvad med parasitter?
Ikke-antropocentriske livssyns og levemåders udbredelse
Antropocentrismens fortsatte magt

 

FJERDE DEL. LØSNINGER
Økokrati: Fra Antropocæn til Økocæn

 

7. Introduktion

 

8. Afsæt halvdelen af Jordens land og hav til vild natur
Indledning
Afsæt halvdelen af Jorden til vild natur
Indfødte folks rolle
Kritik
Hvad med ‘menneskenes halvdel’?
Naturtiltag i FN og EU
Danmarks natur
Hvad kan man selv gøre?

9. Afskaf industriel dyreproduktion, og spis langt mere plantebaseret kost
Indledning
Videnskabens anbefalinger
Konventionelt og økologisk landbrug
Kritik
De vigtigste indsatsområder
Statslige tiltag
Hvad kan man selv gøre?

10. Udsted en verdenserklæring om naturens rettigheder, og indfør dem i forfatninger og love
Indledning
Fremskridt
Fortsat store mangler
Fra antropocentriske til økocentriske forfatninger og love
Naturrettighedernes historie
Veje fremad
Fordele og begrænsninger ved naturens rettigheder
Hvad kan man selv gøre?

11. Erstat fossil energi med vedvarende energi og atomenergi, og indfør                                    lavenergisamfund
Indledning
Grønt systemskifte i samfundet
1) Forbud
2) Subsidier
3) Afgifter og rationering
4) Vedvarende energi og atomenergi
5) Biler, fly og skibe
6) Flexitarisk kost
7) Skove og andre økosystemer

Grønt systemskifte i privatlivet
De største forhindringer

12. Udskift vækstøkonomien med ligevægtsøkonomi, stop de riges overforbrug, og redefiner det

gode liv
Indledning
Gør økonomisk vækst os lykkeligere?
Fra vækstøkonomi til ligevægtsøkonomi
1) Redefiner det gode liv
2) Indfør cirkulær økonomi
3) Nedsæt arbejdstiden

4) Indfør ubetinget basisindkomst
5) Udfas reklamer
6) Reducer økonomisk ulighed

Bruttonationalprodukt vs. lykke og bæredygtighed

13. Reducer verdensbefolkningen til 2-3 milliarder mennesker
Indledning
Befolkningsmaksimum vs. befolkningsoptimum
Tvang vs. frivillighed
Køreplan for befolkningsreduktion
1) Oplysning
2) Abort, prævention og familieplanlægning
3) Styrkelse af kvinders position i samfundet
4) Hæv levestandarden i fattige lande
5) Befolkningsreduktion verden over
6) Gør global befolkningsreduktion til nyt FN-mål
7) Religioner bør også hjælpe
8) Økonomisk belønning og understøttelse

Tænk på børnene og naturen

14. Udbred økocentriske verdensopfattelser og værdier
Indledning
Sekulær økocentrisme
Spirituel og religiøs økocentrisme
Religionsskifte?
Økocentrisk aktivisme

15. Lav en økocentrisk reform af skole- og uddannelsessystemet
Indledning
UNESCOs uddannelse for bæredygtig udvikling
Voksende krav om ændringer
Økocentrisk reform af folkeskolen og gymnasiet
Økocentrisk reform af universitetet
Økocentrisk videreuddannelse

 

16. Lav en økocentrisk reform af medierne
Indledning

Årsager til svigt
Økocentrisk reform af medierne

 

FEMTE DEL. GRØNT FOLKEOPRØR

 

17. Nødvendigheden af et miljøaktivistisk paradigmeskifte
Indledning
Oprørsrettens historie
Køreplan for et grønt folkeoprør
1) Bevidstgørelse om nødvendigheden af et oprør
2) Opbygning af en folkelig modstandsbevægelse
3) Konfrontation af magthaverne
4) Efter oprøret

Noter

Litteraturliste

Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden (2022)

 Indholdsfortegnelse

bottom of page